windward truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windward truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windward truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windward truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windward truss

    * kỹ thuật

    giàn phía đón gió