winder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winder.

Từ điển Anh Việt

 • winder

  /'waind /

  * danh từ

  người cuốn chỉ (sợi); máy cuốn chỉ (sợi)

  cây quấn

  nút lên dây (đồng hồ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winder

  * kỹ thuật

  núm vặn

  máy cuốn dây

  máy guồng gạt

  xây dựng:

  bậc thang khúc lượn

  bậc thang vòng

  điện lạnh:

  tời điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • winder

  a worker who winds (e.g., a winch or clock or other mechanism)

  mechanical device used to wind another device that is driven by a spring (as a clock)

  Synonyms: key

  mechanical device around which something can be wound