key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của key.

Từ điển Anh Việt

 • key

  /ki:/

  * danh từ

  hòn đảo nhỏ

  bâi cát nông; đá ngần

  * danh từ

  chìa khoá

  khoá (lên dây đàn, dây cót đồng hồ, vặn đinh ốc...)

  (âm nhạc) khoá; điệu, âm điệu

  the key of C major: khoá đô trưởng

  major key: điệu trưởng

  minor key: điệu thứ

  (điện học) cái khoá

  charge and discharge key: cái khoá phóng nạp

  phím (đàn pianô); nút bấm (sáo); bấm chữ (máy chữ)

  (kỹ thuật) mộng gỗ; chốt sắt; cái nêm

  cái manip ((thường) telegraph key)

  chìa khoá (của một vấn đề...), bí quyết; giải pháp

  the key to a mystery: chìa khoá để khám phá ra một điều bí ẩn

  the key to a difficulty: giải pháp cho một khó khăn

  lời giải đáp (bài tập...), sách giải đáp toán; lời chú dẫn (ở bản đồ)

  bản dịch theo từng chữ một

  ý kiến chủ đạo, ý kiến bao trùm

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nguyên tắc cơ bản; khẩu hiệu chính trong một cuộc vận động

  vị trí cửa ngõ, vị trí then chốt

  Gibraltar has been called the key to the Mediterranean: người ta gọi Gi-bran-ta là cửa ngõ của Địa trung hải

  giọng; cách suy nghĩ, cách diễn đạt

  to speak in a high key: nói giọng cao

  to speak in a low key: nói giọng trầm

  all in the same key: đều đều, đơn điệu

  (số nhiều) quyền lực của giáo hoàng

  power of the keys: quyền lực của giáo hoàng

  (định ngữ) then chốt, chủ yếu

  key branch of industry: ngành công nghiệp then chốt

  key position: vị trí then chốt

  golden (silver) key

  tiền đấm mồm, tiền hối lộ

  to have (get) the key of the street

  phải ngủ đêm ngoài đường, không cửa không nhà

  * ngoại động từ

  khoá lại

  (kỹ thuật) ((thường) + in, on) chèn, chêm, nêm, đóng chốt

  ((thường) + up) lên dây (đàn pianô...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho hợp với, làm cho thích ứng với

  to key up

  (nghĩa bóng) khích động, kích thích, cổ vũ, động viên

  to key up somebody to do something: động viên ai làm gì

  nâng cao, tăng cường

  to key up one's endeavour: tăng cường nỗ lực

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm căng thẳng tinh thần, làm căng thẳng đầu óc

 • key

  chìa khoá, chỉ dẫn cách giải; (máy tính) út bấm // khoá lại; dò khoá

  control k. nút điều khiển

  signalling k. nút tín hiệu, chìa khoá tín hiệu

  switch k. cái ngắt mạch

  three-position k. cái ngắt mạch ba vị trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • key

  metal device shaped in such a way that when it is inserted into the appropriate lock the lock's mechanism can be rotated

  something crucial for explaining

  the key to development is economic integration

  pitch of the voice

  he spoke in a low key

  any of 24 major or minor diatonic scales that provide the tonal framework for a piece of music

  Synonyms: tonality

  Antonyms: atonality

  a kilogram of a narcotic drug

  they were carrying two keys of heroin

  United States lawyer and poet who wrote a poem after witnessing the British attack on Baltimore during the War of 1812; the poem was later set to music and entitled `The Star-Spangled Banner' (1779-1843)

  Synonyms: Francis Scott Key

  a coral reef off the southern coast of Florida

  Synonyms: cay, Florida key

  (basketball) a space (including the foul line) in front of the basket at each end of a basketball court; usually painted a different color from the rest of the court

  he hit a jump shot from the top of the key

  he dominates play in the paint

  Synonyms: paint

  a list of answers to a test

  some students had stolen the key to the final exam

  a list of words or phrases that explain symbols or abbreviations

  a generic term for any device whose possession entitles the holder to a means of access

  a safe-deposit box usually requires two keys to open it

  a lever (as in a keyboard) that actuates a mechanism when depressed

  provide with a key

  We were keyed after the locks were changed in the building

  vandalize a car by scratching the sides with a key

  His new Mercedes was keyed last night in the parking lot

  regulate the musical pitch of

  harmonize with or adjust to

  key one's actions to the voters' prevailing attitude

  Similar:

  samara: a winged often one-seed indehiscent fruit as of the ash or elm or maple

  Synonyms: key fruit

  winder: mechanical device used to wind another device that is driven by a spring (as a clock)

  keystone: the central building block at the top of an arch or vault

  Synonyms: headstone

  identify: identify as in botany or biology, for example

  Synonyms: discover, key out, distinguish, describe, name

  cardinal: serving as an essential component

  a cardinal rule

  the central cause of the problem

  an example that was fundamental to the argument

  computers are fundamental to modern industrial structure

  Synonyms: central, fundamental, primal