central nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central.

Từ điển Anh Việt

 • central

  /'sentrəl/

  * tính từ

  ở giữa, ở trung tâm; trung ương

  the central government: chính quyền trung ương

  my house is very central: nhà tôi ở rất gần trung tâm (thành phố...)

  chính, chủ yếu, trung tâm

  the central figure in a novel: nhân vật trung tâm trong cuốn tiểu thuyết

  central heating

  sự sưởi tập trung (sưởi ấm bằng hơi nước nóng hay nước nóng chảy qua một hệ thống ống từ một nguồn ở trung tâm)

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng đài điện thoại

 • central

  (thuộc) trung tâm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • central

  * kỹ thuật

  chính giữa

  quan tâm

  tâm

  xuyên tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • central

  a workplace that serves as a telecommunications facility where lines from telephones can be connected together to permit communication

  Synonyms: telephone exchange, exchange

  in or near a center or constituting a center; the inner area

  a central position

  Antonyms: peripheral

  Similar:

  cardinal: serving as an essential component

  a cardinal rule

  the central cause of the problem

  an example that was fundamental to the argument

  computers are fundamental to modern industrial structure

  Synonyms: fundamental, key, primal