centralize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centralize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centralize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centralize.

Từ điển Anh Việt

 • centralize

  /'sentrəlaiz/ (centralise) /'sentrəlaiz/

  * ngoại động từ

  tập trung

  quy về trung ương

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centralize

  * kinh tế

  tập trung

  * kỹ thuật

  tập trung

Từ điển Anh Anh - Wordnet