centralise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centralise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centralise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centralise.

Từ điển Anh Việt

  • centralise

    /'sentrəlaiz/ (centralise) /'sentrəlaiz/

    * ngoại động từ

    tập trung

    quy về trung ương

Từ điển Anh Anh - Wordnet