central core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central core

    * kỹ thuật

    lõi cáp

    lõi đập (nước)