central post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột trung tâm