central file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp trung tâm