central site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central site

    * kỹ thuật

    điểm giữa

    toán & tin:

    vị trí trung tâm