central error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central error

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự phun trào trung tâm