central body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central body

    * kinh tế

    cơ quan trung ương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • central body

    Similar:

    centrosome: small region of cytoplasm adjacent to the nucleus; contains the centrioles and serves to organize the microtubules