central point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central point

    * kỹ thuật

    điểm trung tâm