central force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central force

    * kỹ thuật

    lực trung tâm

    lực xuyên tâm