central gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central gear

    * kỹ thuật

    bánh răng trung tâm