central board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central board

    * kinh tế

    tổng cục