central axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central axis

    * kỹ thuật

    trục tâm

    xây dựng:

    trục trung tâm