central load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng trung tâm