central crank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central crank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central crank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central crank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central crank

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục khuỷu chính tâm