central track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central track

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đường vệt trung tâm