central strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central strip

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dải an toàn giữa