central plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central plane

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt phẳng qua tâm