central span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central span

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhịp trung gian