central mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central mixer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm trộn trung tâm