central mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central mass

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    địa khối trung tâm