central shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central shaft

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng lấy nước trung tâm