central panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central panel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tủ trung tâm