central angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central angle

    * kỹ thuật

    góc ở tâm

    cơ khí & công trình:

    góc tâm