central line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central line

    * kỹ thuật

    đường trung tâm