central conic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central conic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central conic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central conic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central conic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    conic có tâm