centralist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centralist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centralist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centralist.

Từ điển Anh Việt

  • centralist

    xem centralism

Từ điển Anh Anh - Wordnet