florida key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

florida key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm florida key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của florida key.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • florida key

    Similar:

    key: a coral reef off the southern coast of Florida

    Synonyms: cay

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).