florida arrowroot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

florida arrowroot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm florida arrowroot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của florida arrowroot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • florida arrowroot

    Similar:

    coontie: small tough woody zamia of Florida and West Indies and Cuba; roots and half-buried stems yield an arrowroot

    Synonyms: Seminole bread, Zamia pumila

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).