describe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

describe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm describe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của describe.

Từ điển Anh Việt

 • describe

  /dis'kraib/

  * ngoại động từ

  tả, diễn tả, mô tả, miêu tả

  vạch, vẽ

  to describe a circle with a pair of compasses: vạch một vòng tròn bằng com-pa

  cho là, coi là; định rõ tính chất

  he described hinself as a doctor: nó tự xưng là bác sĩ

 • describe

  mô tả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • describe

  * kỹ thuật

  đi (theo)

  miêu tả

  mô tả

  điện lạnh:

  vạch ra

  vẽ ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • describe

  give a description of

  He drew an elaborate plan of attack

  Synonyms: depict, draw

  Similar:

  report: to give an account or representation of in words

  Discreet Italian police described it in a manner typically continental

  Synonyms: account

  trace: make a mark or lines on a surface

  draw a line

  trace the outline of a figure in the sand

  Synonyms: draw, line, delineate

  identify: identify as in botany or biology, for example

  Synonyms: discover, key, key out, distinguish, name