account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của account.

Từ điển Anh Việt

 • account

  /ə'kaunt/

  * danh từ

  sự tính toán

  to cast account: tính toán

  sự kế toán; sổ sách, kế toán

  to keep accounts: giữ sổ sách kế toán

  profit and loss account: mục tính lỗ lãi

  bản kê khai; bản thanh toán tiền, bản ghi những món tiền phải trả

  account of expenses: bản kê khai các khoảng chi tiêu

  to make out an account of articles: làm bản kê khai mặt hàng

  to send in an account with the goods: gửi hàng kèm theo hoá đơn thanh toán tiền

  sự thanh toán

  to render (settle) an account: thanh toán một khoản tiền (một món nợ)

  sự trả dần, sự trả làm nhiều kỳ

  to pay a sum on account: trả dần một số tiền

  sale for the account: bán trả dần

  tài khoản, số tiền gửi

  to have an account in the bank: có tiền gửi ngân hàng

  account current: số tiền hiện gửi

  lợi, lợi ích

  to turn something to account: sử dụng cái gì làm cho có lợi, lợi dụng cái gì

  to find one's in...: tìm thấy điều lợi ở...; được hưởng lợi ở...

  lý do, nguyên nhân, sự giải thích

  to give an account of something: giải thích cái gì

  on no account: không vì một lý do gì

  on account of: vì

  báo cáo, bài tường thuật; sự tường thuật, sự miêu tả

  to give an account of something: thuật lại chuyện gì

  a detailed account of a football match: bài tường thuật chi tiết về một trận bóng đá

  sự đánh giá, sự chú ý, sự lưu tâm

  to take into account: để ý tới, lưu tâm tới, đếm xỉa tới

  to make little account of: coi thường, không kể đến, không đếm xỉa đến, đánh giá thấp

  tầm quan trọng, giá trị

  of much account: đáng kể

  of small account: không có gì đáng kể lắm

  according to all accounts

  theo sự đánh giá chung, theo ý kiến chung

  to balance the accounts

  (xem) balance

  by all accounts

  (như) according to all accounts

  to be called (to go) to one's account

  (xem) go

  to call (bring) to account

  bắt phải báo cáo sổ sách, bắt phải báo cáo mọi khoản thu chi; bắt phải giải thích (về cái gì...)

  to cast up accounts

  (đùa cợt); (thông tục) nôn mửa

  to cook (doctor) an account

  giả mạo sổ sách (kế toán); bịa ra một khoản, kê khai giả mạo một khoản

  to demand an account

  đòi báo cáo sổ sách; bắt phải giải thích (việc gì...)

  to give a good account of oneself

  gây được tiếng tốt cho mình; (thể dục,thể thao) thắng lợi, đạt được kết quả tốt

  the great account

  (tôn giáo) ngày tận thế

  to hand in one's accounts

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thoát nợ đời; chết

  to hold of much account

  đánh giá cao, coi trọng

  to lay [one's] account for (on, with) something

  mong đợi ở cái gì; hy vọng ở cái gì

  to leave out of account

  không quan tâm đến, không để ý đến, không đếm xỉa đến

  on one's own account

  vì mình, vì lợi ích của mình, vì mục đích của mình

  tự mình phải gánh lấy mọi sự xảy ra

  on somebody's account

  vì ai

  to settle (square, balance) accounts with somebody

  thanh toán với ai

  trả thù ai, thanh toán mối thù với ai

  * ngoại động từ

  coi, coi như, coi là, cho là

  to be accounted incocent: được coi là vô tội

  * nội động từ

  (+ for) giải thích (cho)

  this accounts for his behaviour: điều đó giải thích thái độ đối xử của hắn

  giải thích (việc sử dụng, thanh toán, tính toán tiền nong)

  has that sum been accounted for?: số tiền đó đã được giải thích là đem sử dụng vào việc gì chưa?

  (thể dục,thể thao) bắn được, hạ được

  he alone accounted for a score of pheasants: mình hắn cũng đã bắn được hai mươi con gà lôi

 • account

  (Tech) tài khoản, chương mục; kế toán; khách hàng; tính toán (đ); tính đến, kể đến (đ)

 • Account

  (Econ) Tài khoản.

  + 1.Một ghi chép giao dịch giữa hai bên giao dịch có thể là hai bộ phận của một doanh nghiệp và là yếu tố cơ bản trong tất cả các hệ thống giao dịch kinh doanh. 2.Các giai đoạn, thường là hai tuần, theo đó năm kinh doanh của SỞ CHỨNG KHOÁN LONDON được chia ra và qua các giai đoạn này, việc thanh toán các giao dịch trừ giao dịch chứng khoán viền vàng được tiến hành.

 • account

  kể đến, tính đến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • account

  a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services

  he asked to see the executive who handled his account

  Synonyms: business relationship

  importance or value

  a person of considerable account

  he predicted that although it is of small account now it will rapidly increase in importance

  a statement of recent transactions and the resulting balance

  they send me an accounting every month

  Synonyms: accounting, account statement

  the quality of taking advantage

  she turned her writing skills to good account

  be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something

  Passing grades account for half of the grades given in this exam

  keep an account of

  Synonyms: calculate

  furnish a justifying analysis or explanation

  I can't account for the missing money

  Synonyms: answer for

  Similar:

  history: a record or narrative description of past events

  a history of France

  he gave an inaccurate account of the plot to kill the president

  the story of exposure to lead

  Synonyms: chronicle, story

  report: a short account of the news

  the report of his speech

  the story was on the 11 o'clock news

  the account of his speech that was given on the evening news made the governor furious

  Synonyms: news report, story, write up

  explanation: a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure or operation or circumstances etc.

  the explanation was very simple

  I expected a brief account

  score: grounds

  don't do it on my account

  the paper was rejected on account of its length

  he tried to blame the victim but his success on that score was doubtful

  report: the act of informing by verbal report

  he heard reports that they were causing trouble

  by all accounts they were a happy couple

  bill: an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered

  he paid his bill and left

  send me an account of what I owe

  Synonyms: invoice

  report: to give an account or representation of in words

  Discreet Italian police described it in a manner typically continental

  Synonyms: describe