accountableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accountableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accountableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accountableness.

Từ điển Anh Việt

  • accountableness

    xem accountable