accountable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accountable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accountable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accountable.

Từ điển Anh Việt

 • accountable

  /ə'kauntəbl/

  * tính từ

  chịu trách nhiệm, có trách nhiệm phải giải thích

  to be accountable to somebody: chịu trách nhiệm trước ai

  to be accountable for something: chịu trách nhiệm về cái gì

  có thể nói rõ được, có thể giải thích được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accountable

  * kỹ thuật

  khả quy trách nhiệm

  xây dựng:

  thuộc kế toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accountable

  liable to account for one's actions

  governments must be accountable to someone beside themselves

  fully accountable for what they did

  the court held the parents answerable for their minor child's acts of vandalism

  he was answerable to no one