invoice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invoice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invoice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invoice.

Từ điển Anh Việt

 • invoice

  /'invɔis/

  * danh từ

  (thương nghiệp) danh đơn hàng gửi (có giá và tiền gửi)

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) chuyến hàng gửi

  * ngoại động từ, (thương nghiệp)

  lập danh đơn (hàng gửi...)

  gửi danh đơn hàng gửi cho

 • invoice

  (toán kinh tế) giấy biên nhận, hoá đơn // làm hoá đơn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • invoice

  * kinh tế

  ghi hóa đơn

  giao hóa đơn

  gởi hóa đơn

  hóa đơn

  làm hóa đơn

  * kỹ thuật

  chuyển hàng gửi

  giấy biên nhận

  hóa đơn

  làm hóa đơn

  toán & tin:

  biên nhận

  điện:

  cấp hóa đơn

  hóa đơn hàng gửi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • invoice

  send an bill to

  She invoiced the company for her expenses

  Similar:

  bill: an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered

  he paid his bill and left

  send me an account of what I owe

  Synonyms: account