invoice weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invoice weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invoice weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invoice weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • invoice weight

    * kinh tế

    trọng lượng ghi trên hóa đơn