invoice copying book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invoice copying book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invoice copying book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invoice copying book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • invoice copying book

    * kinh tế

    sổ sao hóa đơn