invoice sb for sth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invoice sb for sth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invoice sb for sth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invoice sb for sth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • invoice sb for sth

    * kinh tế

    lập hóa đơn cho ai về cái gì