bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bill.

Từ điển Anh Việt

 • bill

  /bil/

  * danh từ

  cái kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao)

  (sử học) cái kích (một thứ vũ khí)

  * danh từ

  mỏ (chim)

  (hàng hải) đầu mũi neo

  mũi biển hẹp

  * nội động từ

  chụm mỏ vào nhau (chim bồ câu)

  to bill and coo

  (xem) coo

  * danh từ

  tờ quảng cáo; yết thị

  stick no bills: cấm dán quảng cáo

  a theatre bill: quảng cáo rạp hát

  hoá đơn

  luật dự thảo, dự luật

  to pass a bill: thông qua đạo luật dự thảo

  to reject a bill: bác bỏ đạo luật dự thảo

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy bạc

  (thương nghiệp) hối phiếu ((cũng) bill of exchange)

  (pháp lý) sự thưa kiện; đơn kiện

  bill of fare

  thực đơn

  chương trình

  bill of health

  (hàng hải) giấy kiểm dịch

  bill of lading

  (hàng hải) hoá đơn vận chuyển

  butcher's bill

  (từ lóng) danh sách người chết trong chiến tranh

  to fill the bill

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đáp ứng mọi yêu cầu, làm tất cả những gì cần thiết

  to find [a] true bill

  đưa ra xử

  to foot (meet) the bill

  thanh toán hoá đơn

  to ignore the bill

  không xử, bác đơn

  * ngoại động từ

  đăng lên quảng cáo; để vào chương trình

  to be billed to appear: được quảng cáo sẽ ra mắt

  dán quảng cáo, dán yết thị

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoá đơn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm danh sách

 • Bill

  (Econ) Hối phiếu.

  + Công cụ ngắn hạn dưới dạng lệnh trả yêu cầu người bị ký

 • bill

  (toán kinh tế) ngân phiếu; hoá đơn

  b. of exchange ngân phiếu trao đổi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bill

  * kinh tế

  dự án luật

  dự luật

  giấy bạc

  gửi hóa đơn

  hóa đơn

  làm hóa đơn

  lệnh trả tiền

  tờ quảng cáo

  yết thị

  * kỹ thuật

  đạo luật

  dư luận

  hóa đơn

  hối phiếu

  sự thanh toán

  cơ khí & công trình:

  mũi biển hẹp

  hóa học & vật liệu:

  tờ quảng cáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bill

  a statute in draft before it becomes law

  they held a public hearing on the bill

  Synonyms: measure

  an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered

  he paid his bill and left

  send me an account of what I owe

  Synonyms: account, invoice

  a piece of paper money (especially one issued by a central bank)

  he peeled off five one-thousand-zloty notes

  Synonyms: note, government note, bank bill, banker's bill, bank note, banknote, Federal Reserve note, greenback

  the entertainment offered at a public presentation

  a list of particulars (as a playbill or bill of fare)

  a long-handled saw with a curved blade

  he used a bill to prune branches off of the tree

  Synonyms: billhook

  a brim that projects to the front to shade the eyes

  he pulled down the bill of his cap and trudged ahead

  Synonyms: peak, eyeshade, visor, vizor

  advertise especially by posters or placards

  He was billed as the greatest tenor since Caruso

  Similar:

  circular: an advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution

  he mailed the circular to all subscribers

  Synonyms: handbill, broadside, broadsheet, flier, flyer, throwaway

  poster: a sign posted in a public place as an advertisement

  a poster advertised the coming attractions

  Synonyms: posting, placard, notice, card

  beak: horny projecting mouth of a bird

  Synonyms: neb, nib, pecker

  charge: demand payment

  Will I get charged for this service?

  We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights

  placard: publicize or announce by placards