circular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circular.

Từ điển Anh Việt

 • circular

  /'sə:kjulə/

  * tính từ

  tròn, vòng, vòng quanh

  a circular building: toà nhà hình tròn

  a circular movement: chuyển động vòng

  a circular railway: đường sắt vòng quanh thành phố

  a circular tour (trip): chuyến đi vòng quanh

  a circular tour (trip): chuyến đi vòng quanh

  a circular saw: cưa tròn, cưa đĩa

  circular letter

  thông tư, thông tin

  * danh từ

  thông tri, thông tư

  giấy báo (gửi cho khách hàng)

 • circular

  (Tech) tròn; thuộc vòng tròn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • circular

  * kinh tế

  giấy quảng cáo

  thông tri

  thông tư

  tờ thông bạch

  truyền đơn

  * kỹ thuật

  đi vòng (quanh)

  đường tròn

  hình tròn

  vòng quanh

  vòng tròn

  y học:

  hình vòng tròn

  toán & tin:

  vòng trong

Từ điển Anh Anh - Wordnet