account name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

account name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm account name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của account name.

Từ điển Anh Việt

  • account name

    (Tech) tên chương mục, tên tài khoản