account card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

account card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm account card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của account card.

Từ điển Anh Việt

  • account card

    (Tech) thẻ chương mục