account policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

account policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm account policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của account policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • account policy

    * kỹ thuật

    chính sách tài khoản