account opener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

account opener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm account opener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của account opener.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • account opener

    * kinh tế

    người mở tài khoản (mới)