describer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

describer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm describer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của describer.

Từ điển Anh Việt

  • describer

    /dis'kraibə/

    * danh từ

    người tả, người mô tả, người miêu tả