identify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

identify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm identify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của identify.

Từ điển Anh Việt

 • identify

  /ai'dentifai/

  * ngoại động từ

  đồng nhất hoá, coi như nhau

  nhận ra, làm cho nhận ra, nhận biết; nhận diện, nhận dạng

  to identify oneself with: gắn bó chặt chẽ với, gắn liền tên tuổi mình với, gắn liền vận mệnh mình với

  to identify oneself with a party: gắn bó chặt chẽ với một đảng

  * nội động từ (+ with)

  đồng nhất với, đồng cảm với

  to identify with the hero of the novel: đồng cảm với nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết

 • identify

  đồng nhất hoá, nhận ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • identify

  * kỹ thuật

  dán nhãn

  định nghĩa

  đồng nhất hóa

  ghi nhãn

  nhận biết

  nhận dạng

  nhận ra

  xác định

  toán & tin:

  định danh

  tạo nhãn

  xây dựng:

  đoán biết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • identify

  recognize as being; establish the identity of someone or something

  She identified the man on the 'wanted' poster

  Synonyms: place

  consider (oneself) as similar to somebody else

  He identified with the refugees

  conceive of as united or associated

  Sex activity is closely identified with the hypothalamus

  identify as in botany or biology, for example

  Synonyms: discover, key, key out, distinguish, describe, name

  consider to be equal or the same

  He identified his brother as one of the fugitives

  Similar:

  name: give the name or identifying characteristics of; refer to by name or some other identifying characteristic property

  Many senators were named in connection with the scandal

  The almanac identifies the auspicious months