identifying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

identifying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm identifying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của identifying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • identifying

    * kỹ thuật

    sự nhận dạng